Triển khai Microsoft Dynamic CRM

Discussion in 'Giới thiệu chung' started by qheo, Nov 5, 2012.

 1. qheo New Member

  Nếu bạn chỉ nghĩ dùng CRM như là một công cụ quản lý sale và marketing thì hãy nghĩ lại đi. Microsoft Dynamics Customer Relationship Management là một platform cho các ứng dụng phát triển quản lý và theo dấu thông tin và quá trình liên quan đến các đối tượng real-world.
  Những đối tượng này có thể là khách hàng, nhưng cũng có thể chỉ là những thực thể nhỏ (và liên quan đến các hoạt động) mà bạn cần quản lý.
  Như là một giải pháp tuỳ chỉnh có qui mô lớn, có những điều cơ bản liên quan đến khiển trai cần được hiểu. Trong bài này, tôi sẽ nói về một số khái niệm cơ bản liên quan đến triển khai Microsoft Dynamics CRM, bao gồm cách sử dụng những khá niệm này để hỗ trợ cho một giải pháp đơn lẻ, và nên hay không nên dùng kiến trúc đa chiếm hữu như thế nào làm một phần của toàn bộ chu kì sống của giải pháp.
  Tôi muốn nói rõ hơn về “giải pháp” Microsoft Dynamics CRM nhắc đến ở đầu. Ý tôi là tất cả các tuỳ chỉnh, các phần mở rộng, các coding tuỳ chỉnh, những thay đổi lược đồ, và vâng vâng. Một giải pháp không chỉ là một thứ; nó là toàn bộ các thay đổi gộp lại.
  Nói sâu hơn, một giải pháp Microsoft Dynamics CRM là một ứng dụng Web data-driven chuẩn ASP.NET 2.0 và Microsoft .NET Framework 3.5. Hệ thống 3 tier bao gồm những thành phần chính sau:
  Data Tier SQL Server 2005 hay cơ sở dữ liệu SQL Server 2008. Sử dụng SQL Server 2008 yêu cầu một fix hot như miêu tả trong bài “Support for Running Microsoft Dynamics CRM 4.0 together with Microsoft SQL Server 2008.”
  MiddleTier Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0 hay Web front end sau đó; SQL Server Reporting Services (SRS) 2005 hay SRS 2008; ASP.NET 3.5; Windows Services tuỳ chỉnh.
  Client Tier Microsoft Internet Explorer 6.0 hay client sau đó; ASP.NET 2.0 hay sau đó, client Microsoft Office Outlook 2003 hay Office 2007 (với truy cập offline tuỳ ý); những cái khác như các client mobile bên thứ ba và khách hàng
  Microsoft Dynamics CRM cũng phụ thuộc vào nhiều dạng hệ thống external bao gồm Microsoft Exchange Server 2003 hay sau đó và Active Directory.
  Solution Development Lifecycle
  Một giải pháp Microsoft Dynamics CRM có cùng vòng đời mà một project phát triển ứng dụng tuỳ chỉnh có, giống với quá trình như hình 1.
  [IMG]
  Hình 1 Chu kì phát triển ứng dụng
  Toàn bộ quá trình này được hỗ trợ bởi một số môi trường ao gồm phát triển, kiểm tra, và hệ thống sản xuất. Trong thế giới của bất kì ứng dụng doanh nghiệp đa diện nào, thì nó, tất nhiên hoá ra có thể là cực kì phức tạp. Nếu, ví dụ, bạn mirror môi trường của bạn, bạn phải kết thúc giống như hình 2
  [IMG]
  Hình 2 Mirror môi trường phát triển, thử nghiệm và sản xuất của bạn
  Có ba domain, 3 domain controller, 3 server mail, 3 server Web, và 3 server dữ liệu – và model này giả sử là SRS và CRM trên cùng một box, và không tính đến những thứ như tải cân bằng. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn add phần thừa và một vài dịch vụ external như Microsoft Office SharePoint Services (MOSS), bạn có thể kết thúc bằng một sơ đồ như hình 3.
  [IMG]
  Hình 3 Tăng sự phức tạp
  Vì lý do tốn kém và phức tạo, trade-offs có thể được xem xét để cân bằng như cầu cô lập môi trường khỏi nhu cầu giảm tốn kém và tăng sự quản lý. Các tổ chức do đó đã xem xét nhiều loại công nghệ khác nhau, như ảo hoá và các chức năng kiến trúc đa chiếm hữu tích hợp Microsoft Dynamics CRM, để giải quyết thách thức này.
  Khi thiết kế một nhóm các môi trường để hỗ trợ chu kì sống của dự án CRM của bạn, có một vài suy nghĩ, và tuỳ thuộc vào nguyên tắc nào là quan trọng với bạn, bạn phải chọn để đi hướng này hay hướng kia. Cuối cùng, các nhà thiết kế thúc đẩy cách ly toàn bộ sử dụng chính xác sự sao chép. Họ tin tằng cách duy nhất để công nhận mà cái gì đó sẽ làm việc bên ngoài sản phẩm để có một môi trường kiểm tra hoàn toàn giống 100% với môi trường thật. Mỗi server, mỗi bit, và mỗi cài đặt đều phải chính xác và hoàn toàn cách ly khỏi phát triển và sản xuất cho các tester và IT để chấp nhận và tin rằng nó sẽ làm việc khi thành sản phẩm.
  Ngược lại, những người khác nghĩ cách ly không thật sự là vấn đề. Nếu họ có thể, họ sẽ phát triển và kiểm tra trực tiếp trên môi trường sản xuất. Họ xem phần thừa là lãng phí tiền bạc và thời gian, và sẽ
  đơn giản hơn nếu họ có thể đến đó và làm mọi thứ hoạt động.

  (Sưu tầm)

Share This Page